A+ A A-
Menu

Affiliation ( art. 6 des statuts) :

« … Quiconque désire faire partie de l’association en qualité de membre effectif, en fait la demande par écrit et la fait patronner par deux parrains membres effectifs. Si le conseil accueille la demande dans le délai qu’il juge opportun, et sans devoir motiver sa décision, la nomination est soumise à l’assemblée générale. … »


Aansluiting (art. 6 van de Statuten) :

“ … Wie van de Vereniging deel wenst uit te maken als effectief lid, doet een schriftelijke aanvraag (zie contact), ondersteund door het peterschap van twee effectieve leden. Indien de Raad de aanvraag aanneemt binnen een termijn die hij opportuun acht en zonder zijn beslissing te moeten motiveren, wordt de benoeming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Ereleden worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad.…”